fbpx

BIDRENTO KASUTUSTINGIMUSED

Kasutustingimused reguleerivad Bidrent OÜ, registrikood 14446981, aadress Jõe 2a, Tallinn, 10151 („Bidrento“) teenuste kasutamist haldustarkvara platvormil www.pro.bidrento.com ja sellega seotud mobiilirakenduses Bidrento („Bidrento“, „Teenus“).

Registreerides end Teenuse kasutajaks („Kasutaja“) nõustute käesolevate tingimustega. Tingimustega mittenõustumise korral ei ole teil õigust Teenust kasutada.

 1. Teenus

Bidrento pakub usaldusväärset haldustarkvara üürikinnisvara haldamiseks ja juhtimiseks. Bidrento on infoühiskonna teenuse pakkuja ning ei ole käsitletav üürniku või üürileandja maakleri või agendina. 

 1. Kasutajad

Bidrento platvormi pakutakse funktsionaalsusega, mis on platvormil tehniliselt võimalik selle kasutamise hetkel. Teenuse kasutajaks on üürnikud, üürileandjad (sh üürikinnisvara haldajad) ja hooldustööde teenusepakkujad (näiteks koristus, torutööd, elektritööd jms). 

Üürileandjatel on võimalik tutvuda üürnike profiilidega ning teha järelepärimisi üürnike maksehäirete kohta. Kui üürnikul puudub Eesti isikukood, siis maksehäire päringut teha ei saa. Üürnikel on Bidrento platvormi kaudu võimalik vaadata üürilepingute infot, esitada igakuiseid kõrvalkulude näite ja vaadata üüriarveid. Selleks on vajalik täita üürniku profiiliankeet isikuandmetega (vt ka punkti Isikuandmete kaitse) või edastab kutse Bidrento platvormi kasutamiseks üürileandja. 

Kasutaja saab Bidrento platvormiga seotud mobiiilirakendust kasutada alles pärast platvormil kasutajaks registreerimist. Mobiilirakenduse kaudu kasutajaks registreerida ei saa.

 1. Isikuandmete Töötlemise Leping (DPA)

Isikuandmetena ja nende töötlemisena mõistetakse isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR (EL) 2016/679) toodut ning kohaldatakse seal toodud nõudeid.

Isikuandmed on kõik andmed, mida Teenuse raames kogutakse ja luuakse ning mis on otseselt või kaudselt seostatavad konkreetse füüsilise isikuga. Selliste andmete hulka kuuluvad mh aga mitte ainult: isiku nimi, isikukood, kontaktandmed, sissetulekud, üüripinnaga seotud info, üürisuhte ajalugu, maksehäired, suhtlus üürnikuga jne.). Kogutavate andmete koosseis sõltub Kasutaja otsusest, kes määrab, milliseid andmeid ta üürniku/potentsiaalse üürniku kohta soovib koguda. Võimalikud andmeväljad on nähtavad platvormil. Bidrento pakub platvormi andmetöötluseks ning andmete haldamiseks, kuid ei määra andmete koosseisu. Isikuandmed, mille vastutavaks töötlejaks on Bidrento, on kirjeldatud Bidrento Privaatsusteates.

Kasutaja on Teenuses töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja ning Bidrento on volitatud töötleja.

Kasutaja kohustub:

 • hoidma Teenuse kaudu saadud isikuandmeid konfidentsiaalsena ning neid mitte kopeerima või muul viisil taasesitama.

 • tagama, et tal on õiguslik alus Bidrento platvormil sisestatud isikuandmete töötlemiseks.

 • tagama isikute andmekaitse kohase teavitamise ja läbipaistvuse nende isikuandmete töötlemise üksikasjadest ja tehnilistest vahenditest, samuti alltöötlejate kasutamisest.

Bidrento kohustub:

 • töötlema isikuandmeid ainult Teenuse pakkumiseks, teenustoeks ja teenuse arenduseks (k.a. lisanduvad funktsionaalsused) vajalikel eesmärkidel, koosseisus ja mahus ning vältima isikuandmete töötlemist muudel eelnimetatuga mitteseotud eesmärkidel.  

 • rakendama kohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid, et välistada isikuandmetele volitamata juurdepääs, nende kahjustamine, kustutamine või muu mitte-eesmärgipärane töötlemine. 

 • tagama Teenuses töödeldavate isikuandmete konfidentsiaalsuse. Bidrento hoiab isikuandmeid konfidentsiaalselt ja tagab, et kõiki isikuid, keda on volitatud isikuandmeid töötlema (sh Bidrento töötajad ja esindajad) on teavitatud andmete konfidentsiaalsest iseloomust ja nad on võtnud endale konfidentsiaalsuskohustuse või neile kehtib asjakohane seadusest tulenev konfidentsiaalsuskohustus. Vastav konfidentsiaalsuskohustus jääb kehtima ka pärast Kasutaja poolt Bidrento platvormi kasutamise  lõppemist või töösuhte/lepingulise suhte lõppemist Bidrento ja isiku vahel.

 • tagama siin lepingus tooduga samaväärsete isikuandmete kaitse ja infoturbe meetmete rakendumise oma alltöötlejatele läbi lepinguliste kokkulepete kui selliseid alltöötlejaid Teenuse pakkumiseks kasutatakse.   

 • saama eelneva kirjaliku nõusoleku Kasutajalt alltöötlejate kaasamise kohta. Kasutaja ei välista alltöötleja kaasamist ilma mõjuva põhjenduseta. Eraldi kirjalikku nõusolekut ei eeldata nende alltöötlejate osas, kes on andmetöötlusesse kaasatud Kasutaja poolt käesolevate Kasutustingimustega nõustumise hetkel. Loetelu kaasatud alltöötlejatest saab Kasutaja kui esitab selleks Bidrentole vastavasisulise päringu. 

 • mitte edastama isikuandmeid väljapoole EL territooriumi ilma piisava seadusliku aluseta (näiteks standardsed andmekaitse lepingutingimused ehk SCC).

 • teavitama Kasutajat, kui ta saab isikult taotluse seoses oma isikuandmetega. Bidrento ei vasta isiku taotlusele ilma Kasutaja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Võttes arvesse töötlemise olemust, aitab Bidrento Kasutajat niivõrd, kuivõrd on see võimalik asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmetega, et täita Kasutaja kohustus isikule vastata.

 • teavitama Kasutajat, kui ta saab järelevalve- või valitsusasutuselt (nt Andmekaitse Inspektsioon) või muult kolmandalt isikult nõude platvormil töödeldavate isikuandmete osas. Bidrento ei avalda isikuandmeid ega muud teavet isikuandmete töötlemise kohta ilma Kasutaja eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui Bidrento on kohustatud avaldama vastavaid andmeid kohustuslike Euroopa Liidu või kohaliku õigusakti alusel. Viimasel juhul teavitab Bidrento viivitamata Kasutajat taotlusest seadusega lubatud ulatuses. 

 • teavitama Kasutajat ilma asjatu viivituseta e-posti teel pärast seda, kui on saanud teada isikuandmetega seotud rikkumisest ning teeb Kasutajaga isikuandmetega seotud rikkumisest tulenevalt mõistlikult koostööd (k.a. järelevalveasutusele teavituse koostamisel). Isikuandmetega seotud rikkumise korral reageerib Bidrento sellele esimesel võimalusel, et vältida edasist kahju ning leevendada vastava juhtumi mõjusid. Teates esitab Bidrento Kasutajale kõik andmed, mis on kohaldatavate andmekaitse õigusaktide kohaselt Kasutajale vajalikud oma teavitamiskohustuse täitmiseks (GDPR art. 33) ning isikuandmetega seotud rikkumise mõjude kõrvaldamiseks ja leevendamiseks.

Teadusuuringute, tootearenduse eesmärgil või statistiliste eesmärkide tarbeks töödeldakse andmeid anonümiseeritud kujul. Andmeanalüütika on täielikult anonüümne (andmed ei ole seostatavad ühegi konkreetse füüsilise isikuga) ning sellisele andmetöötlusele ei kohaldata isikuandmete kaitse (k.a. GDPR) sätteid.

Isikuandmetega seotud vastutus 

Lepingulisele vastutusele kehtib “Vastutus” punktis toodu osas, mis ei ole “Isikuandmete kaitse” punktis eraldi reguleeritud. 

Bidrento vastutab isikuandmete töötlemise käigus tekitatud kahju eest ainult siis, kui ta ei ole täitnud käesoleva lepingu nõudeid, mis on suunatud konkreetselt Bidrentole, või kui ta on tegutsenud seaduse vastaselt. 

Bidrento ei vastuta lepingu rikkumise eest kui ta tõendab, et ei ole mingil viisil vastutav kahju põhjustanud sündmuse eest. 

Kui Kasutaja või Bidrento on tekitatud kahju isikule täielikult hüvitanud, on vastaval kahju täielikult hüvitanud poolel õigus nõuda kahju hüvitamata jätnud poolelt tagasi see hüvitise osa, mis vastab  sellele osale kahjust, mille eest kahju hüvitamata jätnud pool vastutab. 

Isikuandmete tagastamine ja kustutamine

Teenuse lõppemisel või Kasutaja põhjendatud nõudmisel tagastab või kustutab Bidrento ja tema alltöötlejad kõik Teenusega seotud isikuandmed. Otsuse, kas andmed tagastada või kustutada teeb Kasutaja. 

Bidrento ei kohustu isikuandmete tagastamise või kustutamise nõuet täitma kui seda keelavad seadusest tulenevad nõuded. Sellisel juhul kohustub Bidrento hoidma jätkuvalt Kasutaja andmete konfidentsiaalsust ning tagastama või kustutama need pärast seadusest tuleneva kohustuse täitmist.

 1. Üürilepingu Sõlmimine

Sobiva üürniku leidmisel võtab üürileandja temaga ühendust ning soovi korral sõlmib üürilepingu.

Bidrento ei ole üürisuhte pooleks ega vastuta üürniku või üürileandja tegevuse või tegevusetuse eest. Bidrento ei taga, et üürileandja leiab platvormil sobiva üürniku. Samuti ei anna Bidrento lubadusi, et üürnikul on võimalik leida sobiv üüriobjekt.

 1. Kasutajakonto

Kasutaja vastutab kasutajakonto kasutamise eest. Kasutaja kohustub Bidrentot viivitamatult teavitama kasutajakonto kuritarvitamisest või konto kuritarvitamise kahtlusest, paroolide kadumisest või kolmandate isikute valdusesse sattumisest.

Kasutajal on keelatud edastada Teenuse kaudu faile, mis sisaldavad viiruseid või pahatahtlikku tarkvarakoodi.

Kasutaja ei tohi Teenuses esitada valeandmeid. Bidrento ei kontrolli Kasutaja esitatud andmete õigsust ning ei vastuta ebaõigete andmete eest. Bidrento võib peatada õiguse Teenust kasutada, kui Kasutaja rikub Tingimusi.

Kasutaja saab Bidrento platvormi kasutada Lepingu kehtivuse ajal. 

Pooled käsitlevad Bidrento platvormi funktsionaalsust oskusteabena ja ärisaladusena, mille osas kehtib kasutamispiirang. Pooled lepivad kokku, et Kasutaja ei arenda ise ega telli kolmandatelt isikutelt tarkvaralahendusi, mis on identsed või sarnased Bidrento platvormiga. Sätestatud tingimuste rikkumise korral peab Kasutaja hüvitama kahju, mis on tekkinud Bidrentole.

 1. Teenuse Maksumus ja Tasumine

Teenuse kasutamise tasu on avaldatud hinnakirjas, mis on avaldatud Bidrento veebilehel. Pooled võivad kokku leppida Teenuse tasu eraldi kirjalikus vormis lepinguga või muul kirjalikku taasedastamist võimaldaval viisil (näiteks e-maili teel). Bidrento võib muuta hinnakirja, teavitades sellest Klienti ette 60 kalendripäeva.

Teenuse alusel osutatavate teenuste eest maksab Kasutaja tasu üks kord kalendrikuus. Arve tasumise tähtaeg on seitse kalendripäeva selle esitamisest. Arve tasumisega viivitamise eest on Bidrentol õigus nõuda Kliendilt viivist 0,1% maksmata summalt päevas.

Kasutajale esitatakse korduvad ja perioodilised ettemaksu arved („Arveldustsükkel“). Arveldustsüklid määratakse kas kuu või aasta kaupa, sõltuvalt Kasutaja valitud paketist. Teenuse eest makstud tasu ei tagastata, sh juhul kui Kasutaja ütleb lepingu üles enne Arveldustsükli lõppemist.

 1. Referentsid

Üürileandjast Kasutaja nõustub sellega, et Bidrento võib avaldada turundusmaterjalides ja veebilehel andmed Kasutaja kohta (sh kasutada Kasutaja kaubamärki) eesmärgiga tutvustada Bidrento kliente ja Bidrento platvormi kasutusjuhtumeid. Üürnike andmeid referentsideks ei kasutata. 

 1. Intellektuaalne Omand

Bidrento platvormi tekstide, graafilise kujunduse, kaubamärkide, oskusteabe, andmebaaside, tarkvara jms intellektuaalse omandi ainuõigused kuuluvad Bidrentole. Bidrento ei anna Kasutajale intellektuaalse omandi õiguste kasutusõigusi, va ulatuses, mis on vajalik Teenuste kasutamiseks.

Kasutaja annab Bidrentole õiguse kasutada lihtlitsentsi korras fotosid, skeeme, jooniseid, teksti jms teoseid, mida Kasutajad lisavad platvormile. Bidrento kasutab teoseid selle jaoks, et kasutada teoseid Teenuse pakkumiseks. Litsents kehtib senikaua, kuni teosed on salvestatud Bidrento platvormil.

 1. Tehnilised Tingimused

Bidrento eesmärk on pakkuda Kasutajale parima kvaliteedi ja turvalisusega Teenust, kuid Bidrento ei saa tagada, et Bidrento platvorm on igal ajal katkestusteta, õigeaegne või vigadeta. Teenust pakutakse kvaliteediga, mis on tehniliselt tehtud Kasutajale kättesaadavaks Bidrento platvormi kasutamise hetkel („as is“).

Bidrento ei vastuta Teenuse kasutamisel esinevate tehniliste takistuste ja sellest tulenevate kahjude eest, sh kui see on põhjustatud veebimajutuse, internetiteenuse pakkuja või muu teenusepakkuja (sh kolmanda isiku tarkvarateenused) tegevuse või tegevusetuse tõttu.

 1. Vastutus

Bidrento ei vastuta:

 • üürileandja ja üürniku esitatud andmete õigsuse eest;

 • kolmanda osapoole maksehäireraportites ja avalikes andmekogudes sisalduvate andmete õigsuse eest;

 • kolmanda isiku tarkvarateenuste, mis on liidestatud Bidrento platvormiga, vigade eest;

 • üürniku maksevõime ja maksedistsipliini eest;

 • üürilepingu täitmise eest;

 • üürilepingu täitmise käigus tekkiva kahju eest;

 • üürileandjale või üürnikule platvormi kasutamise käigus tekkiva kahju eest;

 • platvormil esinevate ajutiste tehniliste vigade, puuduste ja katkestuste eest. Vastavaid asjaolusid ei loeta lepingu rikkumiseks.

Bidrento ei vastuta kahju eest, mida Kasutaja saab Teenuse kasutamise, kasutamise võimatuse, katkestuse, andmete muutumise, hävimise või kustutamise tõttu, kui selline sündmus leidis aset Bidrentost sõltumatutel põhjustel, sh kui Bidrento platvormi funktsioone ei saa kasutada kolmanda isiku tarkvarateenuse vigade tõttu. Bidrento ei vastuta Kasutaja kaudse kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest. Bidrento poolt kahju hüvitamise koguvastutuse ülempiiriks on 200 eurot.

Kasutaja on teadlik, et Bidrento ei vastuta üürileandja ning üürniku vahelise lepingu rikkumise ega üürniku poolt tekitatud kahju eest üürileandjale. Bidrento ei vastuta üürileandja vara kahjustamise või kadumise eest.

Kasutaja on teadlik, et Bidrento platvormiga on liidestatud kolmanda isiku tarkvarateenused ning Bidrento ei saa mõjutada sellise tarkvarateenuse kvaliteeti. Bidrento ei vastuta kolmanda isiku tarkvarateenuse puuduste kõrvaldamise eest. 

 1. Muud Sätted

Bidrento võib peatada Kasutaja õiguse Teenust kasutada, kui Kasutaja rikub käesolevaid tingimusi. Kui Bidrento piirab Teenuse kasutamise õigust, siis ei ole Bidrento kohustatud hüvitama kahju või kulutusi, mis Kasutajale sellest võib tuleneda.

Bidrento võib kasutustingimusi igal ajal muuta teavitades sellest Kasutajat 30 päeva ette. Kui Kasutaja ei nõustu uute kasutustingimustega, peab ta kustutama kasutajakonto. Kui Kasutaja ei kustuta kontot, siis loetakse, et ta on nõustunud uute tingimustega.

Bidrento võib lepingu korraliselt üles öelda igal ajal, teatades sellest teisele poolele ette 90 kalendripäeva.

Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ning kui see ei õnnestu, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Teavitust uuendati viimati augustis 2021.

Bidrento digilahenduse tootearendus ( „rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“). Bidrento digilahenduse tootearenduse käigus välja arendavate moodulite idee põhineb Bidrento platvormi edasiarendamisel ja uute moodulite loomisel turismisektori ja majutusteenust pakkuvate ettevõttete vajadustel. EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab projekti 509 788,27€ ulatuses.

Copyright 2024 © Bidrent OÜ All rights reserved

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  DEMO PÄRING

  Hea meelega näitame Sulle kuidas Bidrento töötab ja kuidas see saab olla kasulik Sinu üüriärile. Me väärtustame Sinu aega ja hea meelega toetame Sind kogu protsessi ajal!

   INFO PÄRING

    PROOVI TASUTA

    Tasuta prooviperiood on 14 päeva ja saate selle aja jooksul prooviperioodi tasuta tühistada, saates meili järgmisele aadressile: info@bidrento.com. Kui liitumist 14 päeva jooksul ei tühistata, rakendub edaspidi kuutasu. Kuutasu suurus kujuneb vastavalt rendiühikute arvule tarkvaras või rakendub miinimumtasu 30€ + KM kuus (olenevalt sellest, kumb on suurem).