fbpx

REGULAMIN BIDRENTO

Warunki użytkowania regulują korzystanie z Bidrent OÜ, kod rejestracyjny 14446981, adres Jõe 2a, Tallinn, 10151 („Bidrento”) na platformie oprogramowania zarządzającego www.pro.bidrento.ee („BidrentoPro”, „ Usługa”).

Rejestrując się jako użytkownik Usługi („Użytkownik”), zgadzasz się na te warunki. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami, nie jesteś uprawniony do korzystania z Usługi.

 1. Usługa

Bidrento oferuje niezawodne oprogramowanie do zarządzania i administrowania wynajmem nieruchomości. Bidrento jest dostawcą usług społeczeństwa informacyjnego i nie jest uważane za brokera ani agenta najemcy lub właściciela.

2. Użytkownicy

Platforma BidrentoPro jest oferowana z funkcjonalnością, która jest technicznie możliwa na platformie w momencie użytkowania. Z usługi korzystają najemcy i wynajmujący (w tym najemcy wynajmowanych nieruchomości). Właściciele mogą przeglądać profile najemców i zadawać pytania dotyczące domyślnych najemców. Jeśli najemca nie posiada estońskiego osobistego kodu identyfikacyjnego, nie można złożyć wniosku o zaległą płatność. Dzięki platformie BidrentoPro najemcy mogą przeglądać informacje o umowach najmu, podawać miesięczne przykłady nieprzewidzianych wydatków oraz przeglądać faktury za wynajem. W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza profilu najemcy danymi osobowymi (patrz również sekcja Ochrona danych osobowych) lub wysłanie do wynajmującego zaproszenia do korzystania z platformy BidrentoPro.

3. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe i ich przetwarzanie są określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO 2016/679) i obowiązują wymagania w nim określone.

Dane osobowe to wszystkie dane, które są gromadzone i tworzone w ramach Serwisu i które są bezpośrednio lub pośrednio związane z określoną osobą fizyczną.

Użytkownik jest głównym procesorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, a Bidrento jest autoryzowanym podmiotem przetwarzającym.

Użytkownik zobowiązuje się:

– zachować poufność danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem Usługi i nie kopiować ich ani w żaden inny sposób nie powielać.

– zapewnić, że ma podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych wprowadzonych na platformie BidrentoPro.

– zapewnić, aby osoby fizyczne były poinformowane i przejrzyste o szczegółach i technicznych środkach przetwarzania ich danych osobowych, a także o korzystaniu z usług firm przetwarzających, zgodnie z ochroną danych.

Bidrento zobowiązuje się:

– przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celach, składzie i ilości niezbędnych do świadczenia Usługi, wsparcia serwisowego i rozwoju usług.

– wdrożyć odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, uszkodzeniu, usunięciu lub innemu nieuprawnionemu przetwarzaniu danych osobowych.

– zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w Serwisie.

– zapewnić, że ochrona danych osobowych i środki bezpieczeństwa informacji równoważne ze środkami określonymi w niniejszej Umowie są stosowane do jego usług firm przetwarzających w drodze umów, w ramach których takie firmy są wykorzystywane do świadczenia Usługi.

– uzyskać uprzednią pisemną zgodę Użytkownika na zaangażowanie firm przetwarzających. Użytkownik nie wyklucza zaangażowania podwykonawcy bez uzasadnionego powodu. Pisemna zgoda nie jest wymagana od podwykonawców przetwarzania wymienionych w Aneksie do niniejszej Umowy (takie informacje mogą być również podane na stronie internetowej Bidrento lub ujawnione Użytkownikowi podczas negocjacji).

– nieprzekazywania danych osobowych poza terytorium UE bez wystarczającej podstawy prawnej.

– poinformować Użytkownika, jeśli otrzyma od osoby żądanie dotyczące jego danych osobowych. Bidrento nie odpowiada na żądanie osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Bidrento pomaga Użytkownikowi w miarę możliwości za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby wypełnić obowiązek Użytkownika do udzielenia odpowiedzi osobie.

– powiadomić Użytkownika bez zbędnej zwłoki drogą e-mailową po powzięciu wiadomości o naruszeniu danych osobowych i rozsądnej współpracy z Użytkownikiem w związku z naruszeniem danych osobowych (w tym podczas przygotowywania zawiadomienia do organu nadzorczego). Powiadomienie Użytkownik zostanie powiadomiony nie później niż 48 godzin po uzyskaniu informacji o naruszeniu.

Odpowiedzialność za dane osobowe

Odpowiedzialność kontraktową regulują postanowienia klauzuli „Odpowiedzialność”, które nie są odrębnie uregulowane w klauzuli „Ochrona danych osobowych”.

Bidrento ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie przetwarzania danych osobowych tylko wtedy, gdy nie spełnił wymogów niniejszej umowy, które są skierowane do Bidrento, lub jeśli działał z naruszeniem prawa.

Bidrento nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy, jeżeli udowodni, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenie powodujące szkodę. Jeżeli Użytkownik lub Bidrento w pełni zrekompensowali szkodę wyrządzoną osobie, odpowiednia strona, która w pełni zrekompensowała szkodę, ma prawo do odzyskania od strony nieskompensowanej części odszkodowania odpowiadającej części szkody, za którą strona nie otrzymująca odszkodowania ponosi odpowiedzialność.

Zwrot i usunięcie danych osobowych

Po zakończeniu świadczenia Usługi lub na uzasadnione żądanie Użytkownika Bidrento i jego podwykonawcy przetwarzania zwrócą lub usuną wszystkie dane osobowe związane z Usługą. Decyzję o zwrocie lub usunięciu danych podejmuje Użytkownik.

Bidrento nie zobowiązuje się do przestrzegania wymogu zwrotu lub usunięcia danych osobowych, jeśli jest to zabronione przez prawo. W takim przypadku Bidrento zobowiązuje się do zachowania poufności danych Użytkownika oraz do ich zwrotu lub usunięcia po wypełnieniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

4. Zawarcie umowy najmu

W przypadku znalezienia odpowiedniego najemcy, właściciel skontaktuje się z nim i, jeśli będzie taka potrzeba, zawrze umowę najmu.

Bidrento nie jest stroną umowy najmu i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania najemcy lub wynajmującego. Bidrento nie gwarantuje, że wynajmujący znajdzie odpowiedniego najemcę na peronie. Bidrento nie obiecuje również, że najemca będzie mógł znaleźć odpowiedni przedmiot do wynajęcia.

5. Konto użytkownika

Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z konta użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Bidrento o każdym nadużyciu lub podejrzeniu nadużycia Konta Użytkownika, utracie haseł lub posiadaniu przez osoby trzecie.

Zabrania się przesyłania za pośrednictwem Serwisu plików zawierających wirusy lub kod złośliwego oprogramowania.

Użytkownik nie może podawać w Serwisie nieprawdziwych informacji. Bidrento nie sprawdza poprawności danych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane. Bidrento może zawiesić prawo do korzystania z Usługi, jeśli Użytkownik naruszy Regulamin.

Użytkownik może korzystać z platformy BidrentoPro w okresie obowiązywania Umowy.

Strony traktują funkcjonalność platformy BidrentoPro jako know-how i tajemnicę handlową podlegającą ograniczeniom w użytkowaniu. Strony zgadzają się, że Użytkownik nie rozwija ani nie zamawia od stron trzecich rozwiązań oprogramowania, które są identyczne lub podobne do platformy BidrentoPro. W przypadku naruszenia ustalonych warunków, Użytkownik zobowiązany jest do zrekompensowania Bidrento wyrządzonych szkód.

6. Koszt i płatność usługi

Opłata za korzystanie z usługi jest podana w cenniku, który jest publikowany na stronie internetowej Bidrento. Strony mogą ustalić wysokość opłaty za Usługę w odrębnej formie pisemnej w drodze umowy lub w inny sposób pozwalający na pisemną retransmisję (np. Pocztą elektroniczną). Bidrento może zmienić cennik, powiadamiając o tym Klienta z 60-dniowym wyprzedzeniem.

Użytkownik uiszcza opłatę za usługi świadczone na podstawie usługi raz w miesiącu kalendarzowym. Termin płatności faktury to siedem dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Bidrento ma prawo żądać od Klienta odsetek za zwłokę w wysokości 0,1% niezapłaconej kwoty dziennie za zwłokę w płatności faktury.

Użytkownikowi będą wystawiane powtarzające się i okresowe faktury przedpłaty („Cykl rozliczeniowy”). Cykle rozliczeniowe ustalane są miesięcznie lub corocznie w zależności od pakietu wybranego przez Użytkownika. Opłata uiszczona za usługę nie podlega zwrotowi, w tym. jeśli Użytkownik anuluje umowę przed końcem Cyklu rozliczeniowego.

7. Bibliografia

Użytkownik zgadza się, że Bidrento może publikować informacje o Użytkowniku (w tym o używaniu znaku towarowego Użytkownika) w materiałach marketingowych i na stronie internetowej w celu wprowadzenia klientów Bidrento i przypadków użycia platformy BidrentoPro.

8. Własność intelektualna

Bidrento posiada wyłączne prawa własności intelektualnej do tekstów, grafiki, znaków towarowych, know-how, baz danych, oprogramowania itp. Platformy BidrentoPro. Bidrento nie przyznaje Użytkownikowi praw do korzystania z praw własności intelektualnej, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do korzystania z Usług.

Użytkownik udziela Bidrento prawa do korzystania, na podstawie prostej licencji, ze zdjęć, schematów, rysunków, tekstu itp., Które Użytkownicy dodają do platformy. Bidrento wykorzystuje Dzieła do korzystania z Dzieł w celu świadczenia Usługi. Licencja jest ważna tak długo, jak długo utwory są przechowywane na platformie BidrentoPro.

9. Warunki techniczne

Bidrento dąży do zapewnienia Użytkownikowi najwyższej jakości i bezpieczeństwa Usługi, ale Bidrento nie może zagwarantować, że platforma BidrentoPro będzie działała nieprzerwanie, na czas lub bez błędów przez cały czas. Usługa jest świadczona w jakości, która jest technicznie dostępna dla Użytkownika w momencie korzystania z platformy BidrentoPro („tak jak jest”).

Bidrento nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody techniczne i szkody powstałe w związku z korzystaniem z Usługi, w tym w wyniku działań lub zaniechań hostingowego, dostawcy usług internetowych lub innego usługodawcy (w tym usług oprogramowania stron trzecich).

10. Odpowiedzialność

Bidrento nie odpowiada za: dokładność informacji dostarczonych przez wynajmującego i najemcę;

 • dokładność danych zawartych w raportach dotyczących niewypłacalności osób trzecich i publicznych bazach danych;
 • błędy w usługach oprogramowania stron trzecich połączonych z platformą BidrentoPro;
 • wypłacalność najemcy i dyscyplina płatnicza;
 • wykonanie umowy najmu;
 • za szkody powstałe w trakcie wykonywania umowy najmu;
 • za uszkodzenie wynajmującego lub najemcy podczas korzystania z peronu;
 • tymczasowe błędy techniczne, braki i przerwy w działaniu platformy. Odpowiednie okoliczności nie będą uważane za naruszenie umowy.
 • Bidrento nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z użyciem, niemożnością użycia, przerwaniem, zmianą, zniszczeniem lub usunięciem danych, jeśli takie zdarzenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Bidrento, w tym jeśli z funkcji platformy BidrentoPro nie można korzystać z powodu do błędów usług oprogramowania stron trzecich.

Bidrento nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie poniesione przez Użytkownika, w tym za utracone dochody. Maksymalna odpowiedzialność Bidrento za całkowite szkody wynosi 200 EUR.

Użytkownik jest świadomy, że Bidrento nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy między wynajmującym a najemcą ani za szkody wyrządzone wynajmującemu przez najemcę. Bidrento nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę własności wynajmującego.

Użytkownik jest świadomy, że usługi oprogramowania stron trzecich są połączone z platformą BidrentoPro i że Bidrento nie może wpływać na jakość takich usług oprogramowania. Bidrento nie ponosi odpowiedzialności za korygowanie jakichkolwiek niedociągnięć w oprogramowaniu stron trzecich.

11. Inne postanowienia

Bidrento może zawiesić prawo Użytkownika do korzystania z Usługi, jeśli Użytkownik naruszy niniejsze warunki. Jeśli Bidrento ograniczy prawo do korzystania z Usługi, Bidrento nie jest zobowiązane do zrekompensowania Użytkownikowi jakichkolwiek szkód lub wydatków, które mogą z tego wyniknąć.

Bidrento może zmienić warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając o tym Użytkownika z 14-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nowymi warunkami użytkowania, musi usunąć konto użytkownika. Jeśli Użytkownik nie usunie konta, uważa się, że zgodził się na nowe warunki.

Bidrento może regularnie wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie, przekazując drugiej Stronie wypowiedzenie z 90-dniowym wyprzedzeniem.

Warunki użytkowania podlegają prawu Republiki Estonii. Spory są rozwiązywane w drodze negocjacji, a jeśli to się nie powiedzie, spór zostanie rozstrzygnięty w sądzie hrabstwa Harju.

Copyright 2024 © Bidrent OÜ. All rights reserved

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  ZAPISZ SIĘ NA DARMOWY OKRES PRÓBNY

  Bezpłatny okres próbny obowiązuje przez 14 dni. Możesz anulować okres próbny bez dodatkowych opłat w trakcie jego trwania, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@bidrento.com. Jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana w ciągu 14 dni, aktywowana zostanie płatność standardowa.

   Skontaktuj się z nami

    ZAPISZ SIĘ NA DARMOWY OKRES PRÓBNY

    Darmowy okres próbny jest ważny przez 14 dni. Możesz anulować swój okres próbny bez dodatkowych opłat, w trakcie jego trwania, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@bidrento.com. W przypadku gdy subskrypcja nie zostanie anulowana w przeciągu 14 dni, co miesięczna płatność zostanie aktywowana. Wartość miesięcznej płatności jest określona na podstawie liczby nieruchomości wprowadzonych do oprogramowania lub z minimalną kwotą wynoszącą 79 zł miesięcznie (w żależności od tego, co będzie większe).