fbpx

ANDMETÖÖTLUSE TEAVITUS

BIDRENTO

 1. Sissejuhatus

See on ülevaade, kuidas sinu isikuandmeid töödeldakse kui kasutad Bidrento platvormi, sellega seotud mobiilirakendust Bidrento ja veebilehte www.bidrento.com

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on reeglina üürileandja ning kohalduvad üürileandja poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise tingimused.

Bidrent OÜ kui Bidrento platvormi teenusepakkuja on isikuandmete volitatud töötleja ning juhindub andmete töötlemisel eelkõige üürileandja ehk vastutava töötleja juhistest.

 1. Kuidas toimub Bidrento platvormil andmete töötlemine?

Bidrento platvorm saab üürileandja poolt ette antud andmeid üürileandjalt. Üürileandja määrab, milliseid isikuandmeid ta soovib Bidrento platvormi kaudu üürnikult koguda. Kogutavad isikuandmed salvestatakse Bidrento platvormil, kus üürileandja saab ligipääsu andmetele.

Üürileandja saab kutsuda üürniku Bidrento platvormi kasutajaks. Üürnik iseseisvalt Bidrento platvormil kontot luua ei saa. Üürnikul on võimalik Bidrento platvormi kaudu vastu võtta kuluarveid, esitada jooksva tarbimise näite ning suhelda üürileandjaga.

Kõikide ülalmainitud andmete ja nende töötlemise eesmärkide eest vastutajaks on üürileandja või tema valitud teenusepakkuja (üürihaldus, taustakontroll, raamatupidamine jne).

Bidrent OÜ vastutab Bidrento platvormi kasutajaks registreerimise ja konto haldamiseks vajaliku andmetöötluse, turvalisuse ning kättesaadavuse eest nii nagu see on kokku lepitud Bidrent OÜ ja üürileandja vahelistes kasutustingimustes.

Teadusuuringute, tootearenduse eesmärgil või statistiliste eesmärkide tarbeks töödeldakse andmeid anonümiseeritud kujul. Andmeanalüütika on täielikult anonüümne (andmed ei ole seostatavad ühegi konkreetse füüsilise isikuga) ning sellisele andmetöötlusele ei kohaldata isikuandmete kaitse (k.a. GDPR) sätteid.

 1. Milliseid isikuandmeid töötleme ja miks?

Järgnevalt anname ülevaate isikuandmete töötlemisest, mille suhtes Bidrent OÜ on Bidrento platvormi vastutavaks töötlejaks. See tähendab, et alljärgnev puudutab vaid neid isikuandmeid, mida me töötleme Bidrento platvormi pakkumiseks, mitte üürisuhte haldamise raames.

TegevusIsikuandmedEesmärkTöötlemise alus
Platvormi kasutaja autentimineIsikukood/ sünnikuupäev, e-posti aadressKasutaja autentimineLeping
Teenusekohaste teadete edastamine platvormi kasutajateleNimi, parool, e-posti aadressKasutaja konto haldusLeping
Veebilehe analüütikaVeebilehitseja info, tehnilised küpsised, veateatedPlatvormi toimimine ja arendusLeping
Platvormi kasutaja pöördumiste lahendamine, mis on seotud platvormi toimimisegaNimi, e-posti aadress, telefoninumber, pöördumise sisuKasutajatugiLeping
Platvormi kasutaja veebikäitumineVeebilehitseja info, IP aadress, analüütilised küpsisedPlatvormi kasutaja kasutusmugavuse optimeerimineNõusolek
Uudiskirjad ja turunduspakkumised registreeritud KasutajateleNimi, e-posti aadress, telefoninumberTurundusNõusolek
 1. Isikuandmete edastamine

Isikuandmeid ei jagata teiste üürnikega ega üürileandjatega, kelle üüripinnale sa ei kandideeri Meie töötajatel on ligipääs sinu isikuandmetele mahus, mis on nende tööülesannete täitmiseks vajalik.

Me kasutame kolmandate osapoolte teenuseid, et pakkuda üürileandjatele ja sulle Bidrento platvormi võimalikult kõrgel tasemel. Teenusepakkujatel on ligipääs osadele sinu isikuandmetele, et tagada asjakohane teenus. Teenusepakkujatel ei ole ole õigust kasutada sinu isikuandmeid muudel eesmärkidel ega säilitada kauem kui teenuse kohaseks pakkumiseks vajalik.

Kui pöördud üürnikuna üürileandja poole mõne hooldustöö tellimusega (näiteks koristamine, elektritööd, torutööd vms.) ning üürileandja kasutab tööde teostamiseks kolmandat osapoolt, edastatakse tööde teostamise eesmärgil sinu tellimus ja kontaktandmed hooldustööde teostajale.

Kellega ja millisel eesmärgil me isikuandmeid jagame?

Vastuvõtjate kategooriadEdastamise eesmärk
TeenusepakkujadTeeme koostööd teenusepakkujatega, kes pakuvad Bidrento platvormi terviklahenduse toimimiseks vajalikku lisafunktsionaalsust (näiteks taustakontrolli teenus, e-kirjade edastamine). Samuti on meie koostööpartneriks platvormi toimimseks vajalikud tehniliste lahenduste ja nende turvalisuse pakkujad.
TurunduspartneridTeeme koostööd turunduspartneritega, kes aitavad meil valida asjakohaseid reklaame ja turunduskanaleid. Turunduspakkumisi edastame ainult neile Kasutajatele, kes on registreerinud kasutajakonto ning andnud meile vastavasisulise nõusoleku.

Kui soovid täpsemat infot kaasatud teenusepakkujate ja sellega seotud andmetöötluse kohta, pöördu Bidrento poole.

Rahvusvaheline edastamine

Osa meie andmetöötlusest, kus oleme vastutavad töötlejad, toimub teenusepakkujaid kasutades. See tähendab, et osa andmetest võib teatud juhtudel liikuda ka Euroopa Liidust välja kui teenusepakkuja asub EL-st väljas. Sellistel juhtudel tagame, et andmete edastamine oleks kooskõlas kohalduvate andmekaitse reeglitega ja seadustega ning lepingulised, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed oleksid paigas.

 1. Isikuandmete turvalisuse tagamine

Kõikide andmete turvalisuse tagamiseks rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Tagame sinu isikuandmete kaitse tahtliku või tahtmatu hävimise, muutmise, alusetu ligipääsu või mistahes muu ebaseadusliku töötlemise osas.

Turvameetmed sisaldavad muuhulgas: Autentimine ja ligipääsuhaldus; paroolid ja vajaduspõhine ligipääs andmetele; turvaline võrgudisain; krüpteerimine; andmekadude ennetus ja muud pidevalt uuendatavad turvameetmed.

 1. Isikuandmete säilitamine ja kustutamine

Isikuandmete säilitustähtajad sõltuvad sellest, millisel eesmärgil ja õiguslikul alusel me neid töötleme. Näiteks võib üürileandjale või Bidrentole rakenduda seadusest või lepingust tulenev kohustus andmeid teatud perioodil säilitada. Andmete säilitamise aluseks võib olla ka üürileandja või Bidrento õigustatud huvi või sinu nõusolek. Järgnevalt anname nendest tähtaegadest ülevaate. Arvesta, et toodud ülevaade sisaldab nii neid andmeid ja eesmärke, kus Bidrento on vastutav töötleja kui ka neid, kus üürileandja on vastutav töötleja. Bidrento ei vastuta selle eest, kui üürileandja kopeerib ja säilitab isikuandmeid platvormist väljas pool üürileandja kontrolliall olevatel andmekandjatel.

AndmedTöötlemise eesmärkSäilitustähtaeg
Autentimiseks vajalik kasutaja nimi, isikukood/sünnikuupäev, e-posti aadressKasutaja autentimine3 aastat pärast konto sulgemist
Üürniku taustakontrolli tulemus (andmed sõltuvad taustakontrolli teenusepakkujast)Üürniku taustakontroll (loe täiendavalt üürileandja ja taustakontrolli teenusepakkuja andmetöötluse teavitusest)Vaikimisi on platvormil säilitamise tähtajaks määratud 1 aasta alates üürilepingu lõppemist
Konto haldamiseks vajalik parool ja e-posti aadressKasutaja konto haldus3 aastat pärast konto sulgemist
Üürniku ankeet ja üürisuhte ajalugu (k.a. võlgnevusest tekkinud viiviste arvutus). Andmete koosseis sõltub üürileandjast, kes on ankeediandmete vastutav töötlejaTeenuse võimaldamine (loe täiendavalt üürileandja andmetöötluse teavitusest)Vaikimisi on platvormil säilitamise tähtajaks määratud 3 aastat alates üürilepingu lõppemisest.

Üürileandja saab üürisuhte lõppemisel andmed igal ajal kustutada

Üürniku ja üürileandja vaheline suhtlus (platvormisisene chat)Platvormi funktsionaalsuse võimaldamineVaikimisi on platvormil säilitamise tähtajaks määratud 3 aastat alates üürilepingu lõppemisest
Üürniku poolt platvormi kaudu üürileandjale esitatud hooldustööde (remont, parandus, haldus) tellimusedPlatvormi funktsionaalsuse võimaldamineVaikimisi on platvormil säilitamise tähtajaks määratud 3 aastat alates üürilepingu lõppemisest
Üüriobjektile paigutatud video- vms. Seadmete poolt edastatavad andmedPlatvormi funktsionaalsuse võimaldaminePlatvorm võimaldab ainult reaalajas andmete kasutamist. Salvestamist platvormi funktsionaalsus ei võimalda.
Turunduseks vajalik nimi, e-posti aadress, telefoninumberTurundusNõusoleku tagasivõtmiseni
KüpsisedVeebianalüütika ja turundusTäpsemalt on küpsiste kasutamine ja säilitustähtajad kirjeldatud küpsiste aknas
 1. Isiku õigused

Andmekaitse regulatsiooni kohaselt on sul teatud õigused seoses isikuandmete töötlemisega. Arvesta, et nende õiguste kasutamiseks pead sa pöörduma andmete vastutava töötleja poole (nt üürisuhte käigus kogutud isikuandmete vastutav töötleja on üürileandja). Arvesta sellega, et üürniku poolt Bidrento konto kustutamine ei too kaasa ankeediandmete ja üürivõlgevuste kustutamise Bidernto platvormil.

 • Õigus andmetega tutvuda. Sul on õigus teada kes, kuidas, millistest allikatest ja missuguseid isikuandmeid töötleb.
 • Andmete ülekandmine. Sul on õigus küsida enda kohta kogutud isikuandmeid masinloetaval kujul ülekandmiseks teisele teenusepakkujale, mille teenuseid soovite näiteks edaspidi kasutada.
 • Andmete kustutamine/õigus olla unustatud. Sul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui sa ei soovi enam nende töötlemist ja andmetöötlejal puudub õigustatud põhjus nende kasutamiseks.
 • Andmete töötlemise piiramine/vastuväite esitamine. Sul on õigus teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemist piirata ja keelata.Samuti on sul õigus esitada mõjuva põhjuse olemasolul vastuväiteid oma andmete kasutamiseks õigustatud huvi alusel töötlemisel.
 • Andmete parandamine. Sul on alati õigus isikuandmeid parandada või täiendada, kui need ei ole täpsed ning kui ebatäpsusel võib olla sulle mõju.
 • Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui oled andnud enda isikuandmete töötlemiseks nõusolekuid, on sul alati õigus neid tagasi võtta.

Kasutamaks ülaltoodud isikuandmete töötlemisega seotud õigusi, võta ühendust üürileandjaga. Kui soovid õigusi teostada Bidrento kasutajakonto osas (vt punktis 3 tabel), võta meiega ühendust info@bidrento.com

Vastame sulle 30 päeva jooksul. Kui sinu pöördumine puudutab isikuandmeid, mille suhtes me ei ole vastutavad andmetöötlejad, edastame sinu pöördumise vastutavale andmetöötlejale.

 1. Küpsised

Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mis paigutatakse sinu seadmesse kogumaks standardset interneti logi ning kasutaja käitumise infot. Meie keskkonda külastades võime koguda küpsiste või sarnase tehnoloogiaga infot sinu kohta.

Kasutame kolme tüüpi küpsiseid:

Ajutised ehk seansi küpsised – need kustutatakse peale veebilehitseja sulgemist.

Püsivad küpsised, mis jäävad alles peale veebilehitseja sulgemist ja mida saab uuesti kasutada, kui naased Bidrento lehele.

Kolmandate osapoolte küpsised – Bidrento lehel kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumise ja statistika kogumise eesmärgil kolmandate osapoolte küpsiseid. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel.

Kolmandate osapoolte küpsiste nimekiri:

Meie teenuse küpsiseid võivad kasutada ka analüütika teenusepakkujatest kolmandad osapooled (nt Google Analytics, Hotjar jne) ning turunduse alase kommunikatsiooniga tegelevad platvormid (Facebook jne), et sinu külastusajalool põhinevat turundusinfot sulle kuvada.

– Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.facebook.com/policies/cookies/

– Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

– Hotjar küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Kasutame küpsiseid, et :

Arusaamaks, kuidas meie kasutajad kasutavad meie keskkonda, et parandada teenuse kasutajakogemust.

Veebilehe kvaliteedi parandamiseks ning liikluse monitoorimiseks ja haldamiseks.

Et pakkuda turunduslikke ja mitteturunduslikke teavitusi.

Kaitsta oma kliente ja ennetada petuskeeme.

Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid.

Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist.

NB! küpsiste blokeerimise korral ei saa me tagada kodulehe korrektset toimimist.

 

 1. Muu oluline informatsioon

Uudiskirjad ja otseturundus

Saadame sulle uudiskirju ja valitud turunduspakkumisi kui oled registreerinud kasutajakonto ning andnud meile selleks oma vastavasisulise nõusoleku. Sul on võimalus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. Teadetest loobumise link sisaldub tavaliselt teates, kuid lisaks on sul võimalus nõusolek tagasi võtta ka Bidrento platvormi seadetes kui selline võimalus on loodud. Võime kasutada ka sotsiaalmeedia tööriistu, et reklaamida oma tooteid ja teenuseid. Kuna sotsiaalmeedia teenuste ja veebianalüütika pakkujaid käsitletakse kui eraldiseisvaid vastutavaid töötlejaid, siis rakenduvad selles osas sinu isikuandmete töötlemisele ka nende andmetöötlustingimused. Sellest tulenevalt tuleb tähelepanu pöörata ka nende teenusepakkujate nõusolekute tingimustele.

Vaidluste lahendamine

Kui sul on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võta palun meiega ühendust info@bidrento.com. Sul on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile info@aki.ee

Teavitust uuendati viimati augustis 2021.

Bidrento digilahenduse tootearendus ( „rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames“). Bidrento digilahenduse tootearenduse käigus välja arendavate moodulite idee põhineb Bidrento platvormi edasiarendamisel ja uute moodulite loomisel turismisektori ja majutusteenust pakkuvate ettevõttete vajadustel. EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond toetab projekti 509 788,27€ ulatuses.

Copyright 2024 © Bidrent OÜ All rights reserved

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  DEMO PÄRING

  Hea meelega näitame Sulle kuidas Bidrento töötab ja kuidas see saab olla kasulik Sinu üüriärile. Me väärtustame Sinu aega ja hea meelega toetame Sind kogu protsessi ajal!

   INFO PÄRING

    PROOVI TASUTA

    Tasuta prooviperiood on 14 päeva ja saate selle aja jooksul prooviperioodi tasuta tühistada, saates meili järgmisele aadressile: info@bidrento.com. Kui liitumist 14 päeva jooksul ei tühistata, rakendub edaspidi kuutasu. Kuutasu suurus kujuneb vastavalt rendiühikute arvule tarkvaras või rakendub miinimumtasu 30€ + KM kuus (olenevalt sellest, kumb on suurem).