fbpx

Üürimine võib kujuneda tänu üürilepingu koostamisele üsna keeruliseks ning aeganõudvaks protsessiks. Erinevaid seadusi ning informatsiooni millest lähtuda on väga palju ning see võib osutuda tavainimesele parajaks väljakutseks. Selleks, et muuta üürimise protsess tavainimese jaoks selgemaks ning turvalisemaks, avaldab üürikinnisvara haldustarkvara BIDRENTO igal nädalal kaks kõige enam levinud üürimise seotud küsimust. Õiguslikele küsimustele on aidanud ülevaatlikud vastused koostada Advokaadibüroo Hedman Partners advokaat Andres Kivi. Selle nädala teemaks on suuline ja kirjalik üürileping ning tähtajatu lepingu vorm. Toome asja selgust ning muudame üüriprotsessi tavainimese jaoks turvalisemaks ning teadlikumaks.

 Soovi korral lubame oma artikleid avaldada ning jagada, kui juurde on lisatud viide algallikale ehk meie veebilehele.

Milline on suulise ja kirjaliku lepingu pikendamise vahe?

Kuivõrd üürilepingule tervikuna ei ole kehtestatud vorminõuet, võib nii suulist kui ka kirjalikku üürilepingut pikendada nii suuliselt kui ka kirjalikult, kui just leping ise ei näe ette, et kõik muudatused tuleb teha kirjalikult. Igal juhul tuleks lepingu pikendamise soovist teisele poolele aegsasti teada anda. Peamine vahe seisneb lepingu pikendamise tõendamises, sest lepingu suulist pikendamist võib olla keeruline, kui mitte võimatu tõendada. Kui pärast üürilepingu tähtaja möödumist jätkab üürnik asja kasutamist, loetakse, et üürileping on muutunud tähtajatuks, kui üürileandja või üürnik ei avalda teisele lepingupoolele kahe nädala jooksul teistsugust tahet. Avaldamise tähtaeg hakkab üürniku jaoks kulgema üürilepingu tähtaja möödumisest, üürileandja jaoks aga ajast, mil ta sai teada, et üürnik jätkab asja kasutamist. Ehk kui on soov, et leping kindlasti ei pikeneks, oleks mõistlik ka see soov aegsasti teisele poolele teatavaks teha.

Mida tähendab tähtajatu leping?

Tähtajatu leping tähendab, et leping ei ole sõlmitud kindlaks ajaperioodiks, vaid kehtib kuni lepingu korralise ülesütlemiseni. Tähtajatu eluruumi üürilepingu saab nii üürileandja kui ka üürnik üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud. Pooled võivad kokku leppida selles, et mitteeluruumi üürimise juhul on tähtaeg lühem või eluruumi puhul, et üürnikule antakse lühem etteteatamistähtaeg Samuti võib üürileandja tähtajatu üürilepingu puhul üüri ühepoolselt tõsta iga aasta tagant.

Eluruumi üürilepingu puhul peab üürileandja teatama üürnikule üüri tõstmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 30 päeva enne üüri tõstmist ja seda põhjendama. Eluruumi üüri ülemäärase tõstmise võib üürnik 30 päeva jooksul üürikomisjonis või kohtus vaidlustada. Samuti on üürnikul õigus 30 päeva alates üüri tõstmise teate saamisest eluruumi üürileping üles öelda juhul, kui üürileandja ühepoolselt tõstetud üür ei ole üürnikule vastuvõetav.

 

Mis on Bidrento?

BIDRENTO on täisautomaatne tarkvara pikkaajaliste üürikorterite haldamiseks. Igapäevased korduvad tegevused on automatiseeritud.

See on spetsiaalselt loodud maakleritele, halduritele ja üürileandjatele. Sobilik eri suuruses ettevõtetele üürikorterite ja üürimajade haldamiseks. Bidrento säästab Sinu väärtusliku aega ja aitab vähenada üürikorterite vakantsust. Rohkem infot Bidrento kohta leiab siit: BIDRENTO. 

Related Post

Copyright 2021 © Bidrent OÜ All rights reserved

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    REQUEST DEMO

    We will show you how Bidrento works and how it could be useful for your business. We really value your time and will be happy to support you through the whole process!

      CONTACT US